Informacje o Szkole

Branżowa Szkoła I Stopnia
Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
– przedmiotów zawodowych.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo
ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa
się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające
kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w
którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia
– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a
po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych
i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content