OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Dostawy wyposażenia oraz wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 dotyczących przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych, pracowni języka obcego oraz pracowni technicznej i materiałoznawstwa w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 517039-N-2019
Data: 21/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół Morskich w Darłowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14477900000000, ul. ul. Szpitalna  1, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-94 3142426, e-mail sekretariat@zsm.darlowo.pl, faks 0-94 3142426.
Adres strony internetowej (url): www.zsm.darlowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach 20 40
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach 20 40 70

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w następujących terminach: 1) Część I – Modernizacja wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSM w Darłowie: do 20 dni od dnia zawarcia umowy; 2) Część II – Modernizacja wyposażenia pracowni komunikacji języka obcego ZSM w Darłowie: do 40 dni od dnia zawarcia umowy; 3) Część III – Modernizacja wyposażenia pracowni technicznej i materiałoznawstwa ZSM w Darłowie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w następujących terminach: 1) Część I – Modernizacja wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSM w Darłowie: do 20 dni od dnia zawarcia umowy; 2) Część II – Modernizacja wyposażenia pracowni komunikacji języka obcego ZSM w Darłowie: do 40 dni od dnia zawarcia umowy; 3) Część III – Modernizacja wyposażenia pracowni technicznej i materiałoznawstwa ZSM w Darłowie do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-06, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3 pkt 4
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 70

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 3 pkt 6
W ogłoszeniu jest: INFORMACJE DODATKOWE:Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Część III – Modernizacja wyposażenia pracowni technicznej i materiałoznawstwa ZSM w Darłowie do 20 dni od dnia zawarcia umowy
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJE DODATKOWE:Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Część III – Modernizacja wyposażenia pracowni technicznej i materiałoznawstwa ZSM w Darłowie do 70 dni od dnia zawarcia umowy

1. Zmodyfikowana SIWZ
2. Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy
3. Zmodyfikowany zał. nr  5, 5a, 5b  – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części I, II, III
4. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 dostawy ZSM
5. Treść ogłoszenia

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content