Stypendium motywacyjne Starosty Sławieńskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/IV/236/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński wprowadza się Stypendia motywacyjne zwane „Stypendium Starosty Sławieńskiego” przyznawane za:

1) wybitne wyniki w nauce,
2) wybitne osiągnięcia naukowe,
3) wybitne osiągnięcia artystyczne,
4) wybitne osiągnięcia sportowe,

1. Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce.

1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.
2) Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.
3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i uczestniczy w minimum 95% zajęć edukacyjnych.
4) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych (np. choroba).

2. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.

1) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.
2) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może być przyznawane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.
3) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może być przyznane:
a) w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych laureatom konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
b) w przypadku osiągnięć sportowych medalistom mistrzostw województwa, regionu, medalistom mistrzostw Polski, Europy i Świata.
4) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:
a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
b) uzyskał ocenę z zachowania co najmniej dobrą i uczestniczył w minimum 95% zajęć edukacyjnych.
5) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych (np. choroba).
3. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, składa Dyrektor szkoły lub za jego pośrednictwem: instytucje kultury, sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia.
Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy szkolni Justyna Kuchmacz i Janusz Resil

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content