„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Nabór wniosków w ramach projektu
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są uczniowie, którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) względem osoby (np. dziadka/pradziadka), która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkują w gminie Miasto Darłowo. Będzie to weryfikowane na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub w przypadku osób pełnoletnich – indywidualnego oświadczenia ucznia szkoły średniej, a ponadto na podstawie innych dostępnych baz danych.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego oświadczenia oraz diagnozy potrzeb ucznia. Do oświadczenia można również dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w PPGR.

Dokumenty należy złożyć do 3 listopada 2021 r. w jeden z poniższych sposobów:

– w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Darłowski (Plac T. Kościuszki 9),
– w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Darłowie  (decyduje data wpływu)

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Miejskim w Darłowie  pod numerem telefonu 94 355 1230

Oświadczenia do pobrania na stronie:

  1. oświadczenie RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
  2. oświadczenie UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
  3. diagnoza potrzeb ucznia niepełnoletniego
  4. diagnoza potrzeb ucznia pełnoletniego

UWAGA!
Ogłoszony nabór wniosków ma na celu zbadanie zapotrzebowania dotyczącego wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Ostateczna decyzja o ewentualnym udzieleniu wsparcia zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Miasto Darłowo. Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content