Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1.Postanowienia Ogólne

2.Zasady przekazywania informacji o sposobie i realizacji zadań.

3. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zdalnych metod nauczania.

4. Zasady oceniania i weryfikowania wiedzy i umiejętności w tym informowania ucznia o postępach i uzyskanych ocenach.

5. Zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny.

6. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

7. Sposób organizacji konsultacji z nauczycielami i usprawiedliwiania nieobecności.

Pobierz cały dokument

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content