„Konkurs plastyczny na plakat z hasłem” z zakresu profilaktyki uzależnień

Regulamin „Konkursu plastycznego na plakat z hasłem”
z zakresu profilaktyki uzależnień

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady „Konkursu plastycznego na plakat z hasłem” z zakresu profilaktyki.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Morskich w Darłowie.
3.Celem konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
-uświadamianie młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
– promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSM Darłowo,
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane,
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze lub na innym tradycyjnym nośniku właściwym dla technik plastycznych,
4. Każdej pracy plastycznej winno towarzyszyć hasło z zakresu profilaktyki uzależnień nawiązujące do treści pracy.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac oraz na ich ekspozycję, wykorzystanie w celach reklamowych oraz, że prace z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i mogą być zwrócone po ich wykorzystaniu,
6. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą.

III. Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych
1.Prace należy składać do dnia 26.02.2018r. do Pani Dominiki Lesner
2. Konkurs przeprowadzony

IV Zasady oceny i nagrody
1.Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
a/ zgodność pracy z tematyką,
b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c/ czytelność przekazu,
d/ ogólne wrażenia estetyczne.
2.Z najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa w ZSM Darłowo

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content