Stypendium szkolne 2017/2018

Uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, między innymi ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne otrzymać można na podstawie:
1. spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,
2. występowania trudnej sytuacji rodzinnej (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka albo też długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje względnie trwałe skutki).
Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne.
Stypendium to może być wypłacane od 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie.
Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie.
Wnioski składamy do 15 września 2017r. w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, w niektórych gminach wnioski składa się ośrodkach pomocy społecznej.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content