Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Zespole Szkół morskich w Darłowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół morskich w Darłowie ul. Szpitalna 1, 76-150 Darłowo jest Dyrektor szkoły;
2) w Zespole Szkół Morskich w Darłowie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe Katarzyna Jakubowska iodo@powiatslawno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
–  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
–  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
– wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów(wychowanków) realizacją procesu edukacyjnego oraz zawieraniem i realizacją umów;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

        Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (CCTV) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) Zespół Szkół Morskich w Darłowie
Informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym w dalszej części ADO) systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
  2. Monitoring stosowany jest w celu rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do ADO.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich możliwy jest pod adresem email iodo@powiatslawno.pl
  4. Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze siedziby Administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora.
  5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
  6. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.
  7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
  8. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  9. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content